เสวนาทางวิชาการ “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศไทยยุค ๔.๐”

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคเช้า มีกิจกรรมมีธรรม มีทอล์ค เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร” โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี) วัดยานนาวา

ภาคบ่าย มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศไทยยุค ๔.๐” โดย รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการดังกล่าว ทำให้นิสิตได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้เข้าใจวิธีการนำทฤษฎีที่ได้ศึกษา ไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง ได้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของการศึกษา นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรของประเทศไทยยุค ๔.๐ ตอบสนองการพัฒนาได้อย่างมีทิศทาง ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการมาบูรณาการในการเรียนการสอน และสามารถนำไปวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้ และมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมต่อไป ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา