คณะสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย การประชุมดังกล่าว

มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๑ รูป/คน อาทิ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดำเนินการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ และบริหารจัดการการใช้ห้องเรียนร่วมกันให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตารางสอนของทุกชั้นปี  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา