ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร มอบโล่ รางวัล​ และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศ โครงการเฟ้นหาไอดอลรักษ์ศีล ๕ ไม่พึ่งพายาเสพติด

วัน​จันทร์​ที่​ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการ​หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม​ และรักษาการผู้อำนวยการ​กองวิชาการ เป็นประธานมอบโล่ รางวัล​ และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศ โครงการเฟ้นหาไอดอลรักษ์ศีล ๕ ไม่พึ่งพายาเสพติด ณ ห้อง B110-111 ชั้น​ ๑​ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยการสนับสนุนของ มจร สสส โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชมรมสระบุรีร่มเย็น​ และชมรมบ้านแสงสว่าง ดำเนินการโดย อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล