คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร. ภัทรพล ใจเย็น สังกัด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อายุ ๕๒ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A. (Economics), M.A. (Political Science), Ph.D. (Economics) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๓๑๐๐๓ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป