ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้กราบถวายมุทิตาสักการะ พระเทพเวที, รศ.ดร. เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๖ ณ ห้องเธียเตอร์ โซนบี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปฐมนิเทศดังกล่าว เป็นการชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติ วิทยากรโดย ๑) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ๒) รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ๓) พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ๔) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

จากนั้น พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตาเป็นประธานปิดการปฐมนิเทศดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๔ ของคณะสังคมศาสตร์

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา