ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาประจำคณะ​สังคม​ศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาประจำคณะ​สังคม​ศาสตร์
๑. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
๒. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
๓. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๔. นายสมศักดิ์ สุกเพ็ง
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ลงนามโดย อธิการบดี

อ่านเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่

https://www.mcu.ac.th/news/detail/21103