คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิตสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางไปประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่น ๑๔ ณ ห้องเรียนวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนให้แก่พระสังฆาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ เป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๒ ได้เปิดการเรียนการสอนที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขอขอบคุณ ภาพและข่าว จากสำนักทะเบียนและวัดผล