สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ มจร จัดโครงการ​ส่งเสริมและอนุรักษ์​วัฒนธรรม​ไทย​ (เทศน์​มหาชาติ)​

เมื่อวันอาทิตย์​ที่​ ๑๒​ มกราคม​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๐๘.๐๐​ น. หลักสูตร​พุทธ​ศ​า​ส​ตร​บัณฑิต​ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จัดโครงการ​ส่งเสริมและอนุรักษ์​วัฒนธรรม​ไทย​ (เทศน์​มหาชาติ)​ ณ​ วัดต้นสน​ ตำบลตลาดหลวง​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​อ่างทอง​ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบถวายเป็นทุนการศึกษา แก่พระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ทํานุบํารุงวัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนาอันดีงาม สืบสานและอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 

 

ภาพ​ : อ.ดร.พงศ์​พัฒน์​ จิตตานุรักษ์
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา