ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเสนอพิจารณา เรื่อง การจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ‘‘อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ’’ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับรองหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ ปฏิทินการประชุมของคณะสังคมศาสตร์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา