คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการสอบรายวิชาข้อสอบกลางของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มีการพิจารณาเรื่องการดำเนินการสอบรายวิชาข้อสอบกลาง ประกอบด้วย การสำรวจนิสิตผู้มีสิทธ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง การสำรวจปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบออนไลน์ของนิสิต ขั้นตอนและระบบการดำเนินการสอบ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชา เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

ภาพ : พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ผศ.ดร., ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา