ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา​กิตติ​ม​ศักดิ์​ประจำ​คณะ​กรรมาธิการ​การ​อุดมศึกษา ​วิทยา​ศาสตร์ ​วิ​จัยและ​นวัตกรรม​ วุฒิสภา

ขอแสดงความ​ยิน​ดี​กับ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาส​ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา​กิตติ​ม​ศักดิ์​ประจำ​คณะ​กรรมาธิการ​การ​อุดมศึกษา ​วิทยา​ศาสตร์ ​วิ​จัยและ​นวัตกรรม​ วุฒิสภา