ประชุมหัวหน้าห้องนิสิตคณะสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมหัวหน้าห้องนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ” “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา