คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนของคณะสังคมศาสตร์ การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามแต่ละองค์ประกอบ การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานภูมิภาค (วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ) การวางแผนดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การจัดทำสถิติย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษา การจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และตัวบ่งชี้สำหรับประกันคุณภาพส่วนจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา