หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร เปิดรับสมัคร​แล้ว!!

เปิดรับสมัคร​แล้ว!! วันนี้​ -​ ๓๑​ พ.ค.​ นี้เท่านั้น!!
**หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​**
– รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
– ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐประศาสนศาสตร์)
– ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
– ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-รัฐศาสตร์)
– พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ)
– พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต-การจัดการเชิงพุทธ)

สมัครได้ที่ ห้อง B504 ชั้น ๕ คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซนบี มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. ๐๙๘-๖๒๓-๕๙๗๘
๐๘๐-๐๔๖-๘๕๕๙
๐๙๓-๙๙๖-๒๖๒๘