วารสาร มจร การพัฒนาสังคม พัฒนาเข้าสู่ TCI : วารสารกลุ่มที่ ๒

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ที่สามารถพัฒนาวารสารเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล TCI : วารสารกลุ่มที่ ๒

ขอชื่นชมในการทำงานอย่างหนักหน่วงสม่ำเสมอของคณะกองบรรณาธิการ โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิขาการ, ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มจร

จงพัฒนาและก้าวต่อไป สู่เส้นชัยคือ TCI ๑

https://tci-thailand.org/?p=3796