คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก วันนี้ – พ.ค. นี้เท่านั้น!!

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก วันนี้ – พ.ค. นี้เท่านั้น!!
——————————————————————

ระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร ๔ ภาควิชา
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มี ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ ๓) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และ ๒) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
๔. ภาควิชานิติศาสตร์ มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สามารถสมัครเรียน​ได้ที่​ : สำนัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​ ห้อง​ C300 ชั้น​ ๓​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​ C มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
โทร.​ ๐๓๕​ ๒๔๘​ ๐๐๐​ ต่อ​ ๘๔๒๑,​ ๘๔๒๒,​ ๘๔๒๔

หรือ ​สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒

ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัคร ๓ ภาควิชา
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มี ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ ๓) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

**สมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ห้อง B504 ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๙๘-๖๒๓-๕๙๗๘, ๐๘๐-๐๔๖-๘๕๕๙, ๐๙๓-๙๙๖-๒๖๒๘
http://gps.mcu.ac.th/

๒. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

**สมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ห้อง B112 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
หรือ สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

๓. ภาควิชานิติศาสตร์ มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

**สมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัคร ๒ ภาควิชา
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มี ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ๓) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

**สมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ห้อง B504 ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๙๘-๖๒๓-๕๙๗๘, ๐๘๐-๐๔๖-๘๕๕๙, ๐๙๓-๙๙๖-๒๖๒๘
http://gps.mcu.ac.th/

๒. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

**สมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ห้อง B112 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
หรือ สมัครเรียนออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp