ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา