นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ เยี่ยมชมรัฐสภาและฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณาจารย์ และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๗๕ คน เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาและฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

 

 

ภาพ/ข่าว : FB เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร