ประชุม​คณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร​ ครั้งที่​ ๓/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่​ ๒๒ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๙.๐๐​ น.​ รศ.ดร. เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ มอบหมายให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.​ เป็น​ประธาน​ประชุม​คณะกรรมการ​ประกันคุณภาพ​การศึกษา​ภายใน คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ครั้งที่​ ๓/๒๕๖๓​ เพื่อติดตามการจัดเตรียมเอกสารสาระสำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร การประชุม​ดังกล่าว​ เป็น​การประชุม​แบบ​ออนไลน์​โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom Meeting video conferencing ทั้งนี้​ มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​เข้า​ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง​กัน