คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา