หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ปีที่ ๘

วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ จัดโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ปีที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดดอกกราย – อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี พระเทพสิทธิเวที, ดร. เจ้าคณะจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ และพระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. รักษาการเจ้าคณะ ภาค ๒ เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์

โครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ด้วยการเดินธรรมยาตราและสมาทานธุดงควัตร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ำใจ จิตสำนึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน เพื่อแผดเผากิเลสในจิตใจของตน กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การสมาทานศีล ๘ สมาทานธุดงค์ การเดินธรรมยาตราจากวัดดอกกรายไปรอบๆ อ่างเก็บน้ำดอกกราย รวมระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร การเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ทำวัตรเช้า-เย็น และทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดดอกกรายและวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ในการจัดกิจกรรมได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ สถานที่ อาหาร และการอำนวยความสะดวกต่างๆ จากวิทยาลัยสงฆ์ระยอง พระอธิการมานพ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดดอกกราย พระครูเกษมอรรถากร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง พระครูสังฆวิสุทธิคุณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง พระครูสิริคีรีวัฒน์ เจ้าคณะตำบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ วัดดอกกราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน สำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๔๔๔ รูป/คน

 

ภาพ : กรกต ชาบัณฑิต
ข่าว : อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง