คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​

มหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ ดร.​ประเสริฐ​ ธิลาว อายุ ๓๔ ปี​ วุฒิการศึกษา​ พธ.บ.(การบริหาร​รัฐกิจ​), พธ.ม.(รัฐประศาสน​ศาสตร์​), พธ.ด.(รัฐประศาสน​ศา​ส​ตร​์)​ ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้​ช่วยศาสตราจารย์​ ใน​สาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศา​สตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม​ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป