คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

คำสังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต อายุ ๕๙ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(บริหารการศึกษา), M.A. (Public Administration), Ph.D. (Public Administration) ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๐๔ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป