คณะสังคมฯ ต้อนรับ มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ‘‘ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับ การบริหารจัดการผู้นำยุคใหม่’’ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาวะผู้นำเชิงพุทธ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและ รับฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน ณ ห้องประชุมประจำคณะ สังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา