โครงการฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนิสิตหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต กล่าวถวายรายงาน

การสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ๑ และ ๒ ของนิสิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งจะต้องฝึกภาคปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ชั่วโมง ในส่วนงานราชการหรือเอกชนที่มีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพประจำอยู่ และเป็นการศึกษาภาคบังคับตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องมีการนิเทศงานและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างส่วนงานที่รับเข้าฝึกงานและอาจารย์ประจำวิชา เพื่อการนี้ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการฝึกงานระหว่างคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

การสัมมนาในครั้งนี้ ภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายถวายความรู้เรื่อง ‘‘การฝึกงานสังคมสงเคราะห์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมืออาชีพ’’ ในภาคบ่าย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและคณาจารย์ ณ ห้อง B๑๑๐-๑๑๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา