สังคมวิทยาฯ จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทุกย่างก้าวของชีวิต เนรมิตด้วยสังคมวิทยาฯ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวถวายรายงาน โครงการดังกล่าวจัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภายในโครงการ ภาคเช้า พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตามอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีการบรรยายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากรโดย คุณกิตติพงษ์ จันสุวรรณ์ แชมป์เพาะกายโลก ๒ สมัย และคุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ นักข่าวพลเมือง Thai PBS ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาคบ่าย มีกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่เล่าน้องฟัง เสริมพลังสร้างสรรค์สังคม” โดยนิสิตรุ่นพี่จากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้น เวลา ๑๕.๑๕ น. มีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง B๑๑๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา