คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อกลั่นกรองต้นฉบับข้อสอบทุกรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เหมาะสมกับรายวิชาตามสมควร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ก่อนนำส่งสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการต่อไป

การประชุมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล และ รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา