คำสั่ง มจร เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ ผู้​ช่วยศาสตรา​จารย์​ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี วุฒิการศึกษา พธ.บ.​ (สังคมศึกษา), พธ.ม.​ (ปรัชญา), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง​ อาจารย์​ สังกัด​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ทั้งนี้​ ให้มีผลตั้งแต่​วันที่​ ๑​ พฤษภาคม​ ๒๕​๖​๓​ เป็นต้นไป