คณะสังคมฯ พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และเพื่อนำเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป โดยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมการมอบนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย กิจการทั่วไป,  รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ในวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ จัดทำร่างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) จำนวน ๔ หลักสูตร และในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีการวิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุม สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดทำเล่มหลักสูตรเสนอต่อ คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา