ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.การพัฒนาสังคม) และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.) ลดค่าเทอม ๕๐%

 รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าศึกษาใน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.บ.การพัฒนาสังคม)
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.)

ค่าใช้จ่าย : ปริญญาตรี ลดค่าเทอม ๕๐%
บรรพชิต ไม่เกิน ๒,๘๕๐ บาท
คฤหัสถ์ ไม่เกิน ๓,๙๐๐ บาท

วัน-เวลาจัดการเรียนการสอน : วันจันทร์ – ศุกร์ และตามที่นิสิตและอาจารย์ผู้สอนนัดหมายร่วมกัน

 การจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนปกติและผ่านระบบออนไลน์

 วันหยุด : วันพระ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของราชการและมหาวิทยาลัย

 การสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓
๑. สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp?avs285261066=1
๒. สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 อาคาร เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒, ๐๙ ๘๒๘๔ ๖๔๖๒))

ติดตามข่าวสารภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาhttp://www.socant.mcu.ac.th/

 สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โทร.๐๘ ๗๙๑๑ ๘๙๑๔