มจร ชลบุรี พร้อมพัฒนาก้าวหน้าต่อไปไม่หยุด

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระราชสิทธิวิมล วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี มจร ชลบุรี

มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
๑) พระราชสารโสภณ ประธานกรรมการ
๒) พระพิศาลชโลปมคุณ(ภักดี โสภณ) รองประธาน
๓) พระมหาสุชาติ รมุมกาโม ดร. ผู้อำนวยการ
๔) พระอุดมธรรมสร กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณโณ กกผู้กรคุณวุฒิ
๖)นายสนธยา คุณปลื้ม กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) นายวิทยา​ คุณปลื้ม กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘)นายชาญยุทธ เช็งตระกูล กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙) นายสุรัตน์ มฆะรากุล กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐) นายอภิวัฒน์ เนื่องจำนง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีกรรมการจากคณาอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศสตร์ ๓ คน คือ
๑๑) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
๑๒) รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
๑๓) ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต​ และมี​ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาวาระการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​การบริหารพัฒนาหน่วยวิทยบริการหลายโครงการซึ่งมีวาระสำคัญคือ โครงการขอจัดตั้งหน่วย มจร ชลบุรีเป็นวิทยาลัยสงฆ์ โดยพิจารณาบริบทหลายด้านแล้วจึงมีมติใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี”

 

————————
ทีมข่าวภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์