ประกาศ มจร เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————————————————-

       สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓