คณบดีคณะสังคม​ศาสตร์​ บรรยายพิเศษ​ ปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร ป.บส. จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ เมตตาบรรยายพิเศษ​ ในพิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑​ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ​ วัดเขียนเขต​ ต.บึงยี่โถ​ อ.ธัญบุรี​ จ.ปทุมธานี​
ภาพ : ดร.กรกต ชาบัณฑิต
ข่าว : เรวดี จรรยา