ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่อง
๑) การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
๒) การจัดงานครบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์
๓) การจัดโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา