ปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการนี้ พระเดชพระคุณพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑ เมตตากล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing ทั้งนี้ มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ภาพ : ดร.กรกต ชาบัณฑิต
ข่าว : เรวดี จรรยา