คณะสังคมฯ จัดกิจกรรม “ไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา”

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับทราบ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และนำหลักคารวธรรมมาสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง คณาจารย์และนิสิต และเพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ภาคเช้า รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พบนิสิตและให้ข้อคิดเกี่ยวกับเทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุค New Normal” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรมและไหว้ครู” ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ภาคบ่าย มีการแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “บายศรี สู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตใหม่” และกิจกรรม “สานสัมพันธ์์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตคณะสังคมศาสตร์รุ่นพี่ชั้นปีที่ ๒ – ๔ จากนั้นมีพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๐๑ รูป/คน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔  จำนวน ๓๙๖ รูป/คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๗ รูป/คน

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา