คณะสังคมฯ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ภาคเช้า พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ นำนิสิตไหว้พระสวดมนต์ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

จากนั้น รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นำนิสิตถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

ภาคบ่าย มีกิจกรรมการเรียนรู้ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

จากนั้นมีพิธีปิดโครงการโดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๐๑ รูป/คน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔  จำนวน ๓๙๖ รูป/คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๗ รูป/คน

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา