คณะสังคมฯ คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการในสัดส่วนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการในสัดส่วนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณาจารย์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย
1.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
2.รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
3.ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา