พิธีทำบุญครบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญครบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานดังกล่าว มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม และอนุโมทนากถา ในการนี้ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ รูป/คน อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา