ประกาศ มจร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ
คณะสังคมศาสตร์
๑.​ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​
๒.​ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายวิชาการ
๓.​ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
ทั้งนี้ กรรมการสภาวิชาการ​ชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่ประชุมสภาวิชาการ มจร นัดเเรกวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐​ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย