สังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “การจัดการชุมชนวิถีพุทธและศูนย์เรียนรู้ชุมชน”

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดโครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง “การจัดการชุมชนวิถีพุทธและศูนย์เรียนรู้ชุมชน” ณ ชุมชนวัดราษฎร์เจริญ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธี เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง เป็นประธาน ในการนี้ พระสมุห์ธีรพล อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอวิหารแดง กล่าวเปิดโครงการและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม จากนั้น ตัวแทนเครือข่ายได้นำเสนอข้อมูลและอัตลักษณ์ของชุมชนวัดราษฎร์เจริญ
ภายในโครงการ มีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นการจัดการชุมชนวิถีพุทธและศูนย์เรียนรู้ชุมชน นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และคณะ ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ๑. เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง ๒. นายอำเภอวิหารแดง ๓. พัฒนาชุมชนอำเภอวิหารแดง ๔. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอวิหารแดง ๕. วัฒนธรรมอำเภอวิหารแดง ๖. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม ๘. กำนันตำบลเจริญธรรม ๙. ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐. ประธานชุมชน และ ๑๑. ตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. มีพิธีปิดโครงการ โดย พระสมุห์ธีรพล อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา