มจร จัดจัดกิจกรรมเรียนรู้ “เรื่องเล่า เร้าพลัง” ตอน : ถอดรหัสความรู้สำหรับผู้บริหาร

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ จัดกิจกรรมเรียนรู้ (Knowledge Sharing) “เรื่องเล่า เร้าพลัง” ตอน : ถอดรหัสความรู้สำหรับผู้บริหาร ผ่านระบบ Application Zoom โดย​ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พัฒนาการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วยช่วยเหลือ เช่น พระสงฆ์ ฝ่ายการเมือง และประชาชน
 
ภาพ​/ข่าว​ : MCU​ TV-Channel