ภาควิชารัฐศาสตร์เปิดพื้นที่เชิงรุก เปิดโครงการการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ป.บส กับภาควิชารัฐศาสตร์ มจร

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมขอเปิดโครงการ การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ป.บส กับภาควิชารัฐศาสตร์ มจร

ภาควิชารัฐศาสตร์ มจร โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าถวายรายละเอียด การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร แก่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ชาติวิสุทฺธิ) น.ธ.เอก ป.ธ.9 เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ป.ธ.6,พธ.บ.รุ่น 64 เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน พระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.๗ วัดกลางวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบลปากน้ำ

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ มีอำเภอปกครอง ๑ เมือง, ๒ พระ, ๓ บาง = อำเภอเมืองปากน้ำ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทร อำเภอบางบ่อ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
วัดมีพระสงฆ์ ๑๒๕ วัด
มหานิกาย ๑๑๘ วัด
ธรรมยุต ๗ วัด
พระอารามหลวง ๖ วัด
มหานิกาย ๕ วัด
ธรรมยุต ๑ วัด
วัดราษฎร์ ๑๑๙ วัด
มหานิกาย ๑๑๓ วัด
ธรรมยุต ๖ วัด
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ เรื่องทุน เรื่องทีม พร้อมลงมือทำดำเนินการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติให้สำเร็จ