คณะสังคมฯ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฟังบรรยายพิเศษ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

วันอังคารที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน
ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย นายขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ นักข่าวพลเมือง Thai PBS นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้ช่วยวิทยากร ประกอบด้วย ๑. พระครูวินัยเอก ชินวํโส, ดร. ๒. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง ๓. ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ ๔. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ๕. อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ ๖. อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา