คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย มจร

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา