คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา