ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน และแนะนำคณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน จากนั้นผู้บริหาร มจร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร มจร / เรวดี จรรยา