ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต / ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น / นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา