คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๔ วันนี้ – ๑๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!
ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๔ ภาควิชา
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับ ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับ ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดรับ ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์
**สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
สมัครเรียน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔