๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศล ร.๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี​ เป็นประธานในพิธีและกล่าวสัมโมทนียกถา​ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม​ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​ กล่าวถวายรายงาน จากนั้น​ ผู้แทนนิสิตนานาชาติ กล่าวอาเศียรวาทสดุดี ในการนี้​ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐​ รูป​ ร่วมสดับปกรณ์และสวดพระพุทธมนต์​ ณ​ อาคารวิปัสสนา​ธุระ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา